x

Zoznam zakázaných látok a metód 2012

Zoznam zakázaných látok a metód 2012

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (WADA)

S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY

Všetky farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín Zoznamu zakázaných látok a metód a ktoré nie sú aktuálne schválené žiadnym vládnym regulačným orgánom pre liečebné použitie u ľudí (napr. látky v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog (designer drug), veterinárne lieky ) sú zakázané po celý čas.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky sú zakázané. 1. Androgénne anabolické steroidy (AAS) a. Exogénne* AAS, zahrňujúce: 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol); 1-androsténdión (5α-androst-1-én- 3,17-dión); bolandiol (estr-4-én-3β ,17β-diol); bolasterón; boldenón; boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión); danazol (17α-etynyl-17β-hydroxyandrost-4-éno[2,3- d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α - metylandrosta-1,4-dién-3-ón); desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α -androst-2- én-17β-ol); drostanolón; etylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-én-17-ol); fluoxymesterón; formebolón; furazabol (17β-hydroxy-17α -metyl-5α - androstano[2,3-c]-furazán); gestrinón; 4-hydroxytestosterón (4,17β- dihydroxyandrost-4-én-3-ón); kalusterón; klostebol, mestanolón; mesterolón; metandienón (17β-hydroxy-17α -metylandrosta-1,4-dién-3-ón); metandriol; metasterón (2α, 17α-dimetyl-5α-androstán-3-ón-17β-ol); metenolón; metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón); metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α - metyl-5α-androst-1-én-3-ón); metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestr-4-én- 3-ón); metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón); metyltestosterón; mibolerón; nandrolón; 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17- dión); norboletón; norklostebol; noretandrolón; oxabolón; oxandrolón; oxymesterón; oxymetolón; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c]pyrazol); quinbolón; stanozolol; stenbolón; 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3- ón); tetrahydrogestrinón (18α-homo-pregna-4,9,11-trién-17β-ol-3-ón); trenbolón; a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami. b. Endogénne** AAS, pokiaľ sú podané exogénne: androsténediol (androst-5-én-3β ,17β-diol); androsténdión (androst-4-én-3,17-dión); dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón); prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA); testosterón a ich metabolity a izoméry zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: 5α-androstán-3α,17α-diol; 5α-androstán-3α,17β-diol; 5α-androstán-3β,17α-diol; 5α-androstán-3β,17β-diol; androst-4-én-3α,17α-diol; androst-4-én-3α,17β-diol; androst-4-én-3β,17α-diol; androst-5-én-3α,17α-diol; androst-5-én-3α,17β-diol; androst-5-én-3β,17α-diol; 4-androsténediol (androst-4-én-3β,17β-diol); 5-androsténedión (androst-5-én-3,17-dión); epi-dihydrotestosterón; epitestosterón; 3α-hydroxy-5α-androstán-17-ón; 3β-hydroxy-5α-androstán-17- ón; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterón; 19-noretiocholanolón. 2. Iné anabolické látky sú najmä: klenbuterol, selektívne modulátory androgénových receptorov (SARMs), tibolón, zeranol, zilpaterol. Pre účely tejto časti (skupina S1): * “exogénny” sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus nedokáže produkovať prirodzeným spôsobom. **“endogénny” sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus dokáže produkovať prirodzeným spôsobom. S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY Zakázané sú nasledujúce látky a ich uvoľňujúce faktory: 1. Látky stimulujúce erytropoézu [napr. erytropoetín (EPO), darbepoetín (dEPO), stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov (HIF), metoxypolyetylénglykol-epoetín beta (CERA), peginesatide (hematid)]; 2. Choriogonadotropín (CG) a luteinizačný hormón (LH) u mužov; 3. Inzulíny; 4. Kortikotropíny; 5. Rastový hormón (GH), inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1), mechano rastové faktory (MGFs); rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF), fibroblastové rastové faktory (FGFs), vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF) a hepatocytový rastový faktor (HGF), rovnako aj akékoľvek iné rastové faktory ovplyvňujúce syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva, vaskularizáciu, využitie energie, regeneratívnu kapacitu alebo ovplyvňujúce typ svalových vlákien; a ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

S3. BETA-2 AGONISTY

Všetky beta-2 agonisty (vrátane ich oboch prípadných optických izomérov) sú zakázané okrem salbutamolu (maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín), formoterolu (maximálne 36 mikrogramov za 24 hodín) a salmeterolu, ak sa podávajú v inhalačnej forme v súlade s liečebným režimom odporučeným výrobcami. Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1000ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 30 ng/ml nebude považovaná za zamýšľané terapeutické použitie, ale bude považovaná za nepriaznivý analytický nález, pokiaľ športovec nepreukáže riadeným farmakokinetickým sledovaním, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Nasledujúce látky sú zakázané: 1. Inhibítory aromatázy zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: aminoglutetimid; anastrozol; androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión); 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo) ; exemestán, formestán; letrozol; testolaktón. 2. Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: raloxifén, tamoxifén, toremifén. 3. Iné antiestrogénne látky zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: cyklofenil, fulvestrant, klomifén. 4. Látky modifikujúce funkcie myostatínu zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: inhibítory miostatínu. 5. Metabolické modulátory: agonisty receptora delta (PPARδ) aktivované peroxizomovým proliferátorom [Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists] (napr.: GW 1516), agonisty PPARδ-AMP-aktivovanej proteínkinázovej osi (AMPK) [PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists] (napr.: AICAR).

S5. DIURETIKÁ A INÉ MASKOVACIE LÁTKY

Maskovacie látky sú zakázané. Zahŕňajú: diuretiká, dezmopresín, expandéry plazmy (napr.: glycerol; intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu), probenecid a iné látky s obdobnými biologickými účinkami. Lokálna aplikácia felypresínu v zubárskej anestéze nie je zakázená. Diuretiká zahŕňajú: acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidón, indapamid, kanrenón, kyselina etakrynová, metolazón, spironolaktón, tiazidy (napr.: bendroflumetiazid, hydrochlorotiazid, chlorotiazid ), triamterén, a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami (okrem drosperinónu, pamabrómu, dorzolamidu pri lokálnom podaní a brinzolamidu, ktoré nie sú zakázané). Použitie akéhokoľvek množstva látky, ktorá zohľadňuje prahovú hodnotu (napr. formoterol, salbutamol, morfín, katín, efedrín, metylefedrín a pseudoefedrín), počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou vyžaduje doručenie osobitej terapeutickej výnimky pre túto substanciu, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

ZAKÁZANÉ METÓDY

M1 . ZVYŠOVANIE PRENOSU KYSLÍKA

Zakázané je: 1. Krvný doping vrátane použitia vlastnej (autológnej), homológnej alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek a im podobných produktov akéhokoľvek pôvodu. 2. Umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu, prenosu alebo prísunu kyslíka zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: perfluorované chemikálie, efaproxiral (RSR13), modifikované hemoglobínové prípravky (napr.: náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty). Kyslík nie je zakázaný.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

Zakázané je: 1. Falšovanie alebo pokus o falšovanie za účelom porušiť integritu a platnosť vzoriek odobratých pri dopingových kontrolách , patrí sem, ale nie s obmedzením len na ne: zámena a/alebo znehodnotenie moču (napr.: proteináza). 2. Intravenózne infúzie a/alebo injekcie v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín okrem tých, ktoré boli podané legitímne v priebehu hospitalizácie alebo počas klinických vyšetrení. 3. Postupné odobratie, manipulácia a opätovné podanie akéhokoľvek množstva plnej krvi do krvného riečišťa.

M3. GÉNOVÝ DOPING

Z dôvodu možnosti zvýšenia športového výkonu je zakázané: 1. Transfer nukleových kyselín alebo úsekov nukleových kyselín, 2. Použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.

LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny zakázané počas súťaže: ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIÁ

Všetky stimulanciá (vrátane oboch ich prípadných optických izomérov) sú zakázané s výnimkou derivátov imidazolu na vonkajšie použitie a stimulancií obsiahnutých v Monitorovacom programe na rok 2012*. Stimulanciá zahŕňajú: a: Nešpecifické stimulanciá: adrafinil; amfepramón; amifenazol; amfetamín; amfetaminil; benfluorex; benzfetamín; benzylpiperazín; bromantán; dimetylamfetamín; etilamfetamín; famprofazón; fendimetrazín; fenetylín; fenfluramín; fenkamín; fenmetrazín; fenproporex; fentermín; 4-fenylpiracetam (karfedón); furfenorex; klobenzorex; kokaín; kropropamid; krotetamid; mefenorex; mefentermín; metamfetamín(d-); metyléndioxyamfetamín; metyléndioxymetamfetamín; mezokarb; modafinil; norfenfluramín; p-metylamfetamín; prenylamín; prolintán. Stimulancium výslovne nevyjadrené v tomto odstavci sa považuje za špecifickú látku. b: Špecifické stimulanciá (príklady): adrenalín**; efedrín****; etamiván; etilefrín; fenbutrazát; fenkamfamín; fenprometamín; heptaminol; isometheptén; katín***; levmetamfetamín; meklofenoxát; metylefedrín****; metylfenidát; metylhexenamín (dimetylpentylamín); niketamid; norfenefrín; oktopamín; oxilofrín; parahydroxyamfetamín; pemolín; pentetrazol; propylhexedrín; pseudoefedrín*****; selegilín; sibutramín; strychnín; tuaminoheptán a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami. Na účely tejto časti ( skupina S6): * Nasledovné látky zahrnuté do Monitorovacieho programu 2012 (bupropión, fenylefrín, fenylpropanolamín, kofeín, nikotín, pipradol, synefrín) sa nepovažujú za zakázané látky. ** Lokálne podanie (napr. nosné, očné) adrenalínu alebo podanie s lokálnymi anestetikami nie je zakázané. *** Katín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrogramov na mililiter. **** Efedrín aj metylefedrín sú zakázané, ak koncentrácia niektorého z nich v moči je vyššia ako 10 mikrogramov na mililiter. ***** Pseudoefedrín je zakázaný, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 150 mikrogramov na mililiter.

S7. NARKOTIKÁ

Nasledujúce látky sú zakázané: buprenorfín, dextromoramid, diamorfín (heroín), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfón, metadón, morfín, oxykodón, oxymorfón, pentazocín, petidín.

S8. KANABINOIDY

Prírodný (napr. kanabis, hašiš, marihuana) alebo syntetický delta 9- tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinomimetiká [napr. „Spice“ (obsahujúce JWH018, JWH073), HU-210] sú zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všetky glukokortikosteroidy aplikované orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo) sú zakázané.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v nasledujúcich športoch. Detekcia sa bude vykonávať dychovou a/alebo krvnou skúškou. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla (hematologická hodnota) je 0,10 g/l.

 • Automobilový šport (FIA)
 • Karate (WKF)
 • Letecké športy (FAI)
 • Lukostreľba (FITA )
 • Motocyklový šport (FIM)
 • Vodný motorizmus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokiaľ nie je stanovené inak, beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v nasledujúcich športoch:

 • Automobilový šport (FIA)
 • Biliard (všetky disciplíny) (WCBS)
 • Bowling na 9 a 10 kolkov (FIQ)
 • Bridž (FMB)
 • Golf (IGF)
 • Letecké športy (FAI)
 • Lukostreľba (FITA, IPC) (taktiež zakázané mimo súťaže)
 • Lyžovanie/Snowboard (FIS) skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa snowboard U-rampa/ big air)
 • Boules (pétanque, lawn bowls) (CMSB)
 • Streľba (ISSF, IPC) (zakázané tiež mimo súťaže)
 • Šípky (WDF)
 • Vodný motorizmus (UIM

Beta-blokátory zahrňujú, ale nie s obmedzením len na ne, nasledovné látky: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. Zdroj: antidoping.sk

My odporúčame produkty ako sú: 

Tribandrol

Giganabol 

Testojack 

 


Original LLOYD Alpenkräuter Balzam s listami viniča a pagaštanom konským - 200ml
 • Viac za menej
 • Akcia
 • TOP 30
6,90 €
5,90 €
Original LLOYD Alpenkräuter Emulzia - 200 ml
 • TOP 30
 • Viac za menej
 • Akcia
6,90 €
5,90 €
Frohnes Original Alpenkräuter emulsie emulzia 110, 100ml
 • Akcia
 • Viac za menej
11,90 €
8,90 €
Frohnes Original Pedimol balzam 110 , 100 ml
 • Viac za menej
 • Akcia
11,90 €
8,90 €
OBLÚBENÉ ZNAČKY

MenuX

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby naša webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našich webových stránok a všetky ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na prianie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odobrať
Ovplyvňuje funkcie:
 • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuté Zapnuté
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Analytics - analytická návštevnost
Marketingové cookies
Vypnuté Zapnuté
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených Vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Ads